ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΔΔΠ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΜΣ «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

(Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021)

Step 1 of 4

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

 • Οι υποψήφιοι/ες, προκειμένου να ολοκληρώσουν την υποβολή της αίτησης, πρέπει να έχουν τα κάτωθι έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή word ή pdf ή jpg σε μέγιστο μέγεθος 5 ΜΒ το έκαστο:
 1. Βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία
 2. Επικυρωμένο από το ΑΕΙ αντίγραφο πτυχίου ή επικυρωμένη από το ΑΕΙ βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης είναι είτε βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 7,00, είτε βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,50 και μέσος όρος βαθμολογίας τουλάχιστον 7 σε τρία (3) προπτυχιακά μαθήματα συναφή προς το αντικείμενο του ΠΜΣ (Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική). Η κρίση των τριών συναφών μαθημάτων γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής βάσει της αναλυτικής βαθμολογίας του/της υποψηφίου/ας.
 3. Επικυρωμένη από το ΑΕΙ αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
 4. Πρωτότυπο ή επικυρωμένο από την αρχή έκδοσης ή δικηγόρο αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικής επιπέδου Γ2. Σε περίπτωση απόκτησης πτυχίου ΑΕΙ στο εξωτερικό με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική, οι υποψήφιοι/ες απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής άλλου πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας. Σε διαφορετική περίπτωση οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιλογή στο Πρόγραμμα. Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά–Γερμανικά–Ιταλικά–Ισπανικά) είναι επιθυμητή.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας περί γνησιότητας και πιστότητας των αντιγράφων, σε περίπτωση υποβολής μη επικυρωμένων αντιγράφων πτυχίου ΑΕΙ / αναλυτικής βαθμολογίας ΑΕΙ / πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει επικύρωση γνησίου υπογραφής του/της υποψηφίου/ας σε ΚΕΠ ή να εκδοθεί ψηφιακά σύμφωνα με το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 68) μέσω του συνδέσμου  https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates (επιλογή: «Δήλωση με ελεύθερο κείμενο»).
 6. Δήλωση σκοπού (περίπου 200 λέξεων).
 7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 10. Άλλα δικαιολογητικά που κρίνει ο/η υποψήφιος/α ότι ενισχύουν τον φάκελό του/της.
 • Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν/επισυνάψουν στην ηλεκτρονική υποβολή και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
 • Στη διαδικασία επιλογής δύναται να υποβάλλουν αίτηση και φοιτητές οι οποίοι οφείλουν έως και δύο μαθήματα για λήψη πτυχίου. Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου της ηλεκτρονικής αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
 • Σύμφωνα με την Προκήρυξη εισαγωγής νέων φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα πρέπει να κατατεθούν ΚΑΙ δύο πρωτότυπες εμπιστευτικές συστατικές επιστολές. Τουλάχιστον η μία να υπογράφεται από μέλος ΔΕΠ ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Λέκτορα, Επίκ. Καθηγητή/τρια, Αναπλ. Καθηγητή/τρια ή Καθηγητή/τρια). H δεύτερη μπορεί να υπογράφεται και από άτομο το οποίο θα μπορεί να εκφράσει τεκμηριωμένη γνώμη για τις επιστημονικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του/τις υποψηφίου/τις. Οι συστατικές επιστολές ΔΕΝ επισυνάπτονται στην αίτηση. Είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική αποστολή τους από τους υπογράφοντες στην ηλεκτρονική διεύθυνση mayastoyan@pspa.uoa.gr.
 • Οι συμμετέχοντες/ουσες στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να διαθέτουν και σε φυσική (έντυπη) μορφή καθ’ όλη τη διαδικασία τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα, ώστε να τα υποβάλλουν στην Γραμματεία όποτε αυτό τους ζητηθεί.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 22η Ιουνίου 2020. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν αξιολογούνται.

1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: