ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΔΔΠ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΜΣ «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

(Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023)

Step 1 of 4
ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
 • Οι υποψήφιοι/ες, προκειμένου να ολοκληρώσουν την υποβολή της αίτησης («αίτηση» κατά τη διατύπωση της Προκήρυξης, αποτελεί η συμπλήρωση και η υποβολή του αιτήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα), πρέπει να έχουν τα κάτωθι έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή pdf σε μέγιστο μέγεθος 5 ΜΒ το έκαστο:
 1. Βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία.
 2. Επικυρωμένο από το ΑΕΙ αντίγραφο πτυχίου (βασικός τίτλος σπουδών) ή επικυρωμένη από το ΑΕΙ βεβαίωση περάτωσης σπουδών με αναφορά του μέσου όρου σπουδών.
 3. Επικυρωμένη από το ΑΕΙ αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
 4. Επικυρωμένο από την αρχή έκδοσης ή δικηγόρο αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικής επιπέδου Γ2. Σε περίπτωση απόκτησης πτυχίου ΑΕΙ στο εξωτερικό με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική, οι υποψήφιοι/ες απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής άλλου πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας. Σε διαφορετική περίπτωση οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιλογή στο Πρόγραμμα. Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά–Γερμανικά–Ιταλικά–Ισπανικά) είναι επιθυμητή. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων του ενός πτυχίων γλωσσομάθειας, αυτά σαρώνονται σε ένα ενιαίο έγγραφο pdf.
 5. Επικυρωμένα πιστοποιητικά και αναλυτικές βαθμολογίες άλλων σπουδών, εάν υπάρχουν (άλλων Τμημάτων/ΑΕΙ, ΠΜΣ, Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,  Εθνικής Σχολής Δικαστών,  Διπλωματικής Ακαδημίας ή κοκ). Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι σαρωμένα σε ένα ενιαίο έγγραφο pdf.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας περί γνησιότητας και πιστότητας των αντιγράφων, σε περίπτωση υποβολής μη επικυρωμένων αντιγράφων των ως άνω σημείων 2, 3, 4 και 5. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει φέρει επικύρωση γνησίου υπογραφής του/της υποψηφίου/ας σε ΚΕΠ.
 7. Δήλωση σκοπού (περίπου 200 λέξεων).
 8. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εάν υπάρχουν (σαρωμένα από το/τα περιοδικό/ά σε ένα ενιαίο έγγραφο pdf).
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν (σε ένα ενιαίο έγγραφο pdf).
 10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (σε ένα ενιαίο έγγραφο pdf).
 11. Άλλα δικαιολογητικά που κρίνει ο/η υποψήφιος/α ότι ενισχύουν τον φάκελό του/της (σε ένα ενιαίο έγγραφο pdf).
 
 • Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν/επισυνάψουν στην ηλεκτρονική υποβολή και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
 • Στη διαδικασία επιλογής δύναται να υποβάλλουν αίτηση και φοιτητές οι οποίοι οφείλουν έως και δύο μαθήματα για λήψη πτυχίου. Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου της ηλεκτρονικής αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
 • Σύμφωνα με την Προκήρυξη εισαγωγής νέων φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, θα πρέπει να κατατεθούν ΚΑΙ δύο πρωτότυπες εμπιστευτικές συστατικές επιστολές. Τουλάχιστον η μία να υπογράφεται από μέλος ΔΕΠ ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Λέκτορα, Επίκ. Καθηγητή/τρια, Αναπλ. Καθηγητή/τρια ή Καθηγητή/τρια). H δεύτερη μπορεί να υπογράφεται και από άτομο το οποίο θα μπορεί να εκφράσει τεκμηριωμένη γνώμη για τις επιστημονικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του/τις υποψηφίου/τις. Οι συστατικές επιστολές ΔΕΝ επισυνάπτονται στην αίτηση. Είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική αποστολή τους από τους συντάκτες στην ηλεκτρονική διεύθυνση mayastoyan@pspa.uoa.gr.
 • Οι συμμετέχοντες/ουσες στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να διαθέτουν και σε φυσική (έντυπη) μορφή καθ’ όλη τη διαδικασία τα έγγραφα που υποβάλλουν ηλεκτρονικά (σαρωμένα) στην πλατφόρμα, ώστε να τα υποβάλλουν στην Γραμματεία όποτε αυτό τους ζητηθεί.
 • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15 Ιουλίου 2022. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν αξιολογούνται.

1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: